Ontwerpsessie docenten Globe tijdens The PerfectStorm 2018

Op vrijdag 16 februari 2018 vond de tweede bijeenkomst van het project Next Culture plaats. Ditmaal tijdens de Perfect Storm; een innovatieconferentie op het gebied van leren en onderwijs in de Pastoe Fabriek in Utrecht. Een creatieve en inspirerende omgeving, waarin we een goede vervolgstap hebben kunnen maken op de inhoud en randvoorwaarden die we samen met de projectpartners en docenten in de vorige sessie in januari hebben ontworpen. Met behulp van alle verzamelde informatie uit deze vorige bijeenkomst hebben we drie inhoudelijke thema’s voor het onderwijsprogramma geformuleerd:

  1. Grensvervaging tussen echt & onecht
  2. Maatschappelijke tegenstellingen
  3. Verharde sociale interactie

Vragen als: “hoe echt is onecht?”, welke tegenstellingen ervaren we, hoe zijn deze verankerd? en, zien we een verandering van normen, waarden en etiquette in onze online sociale interacties?”, zijn kritische vragen die we rondom deze thema’s stellen en binnen het onderwijsprogramma kunnen beantwoorden en invoelbaar kunnen maken. Tijdens de Perfect Storm zijn we samen met docenten aan de slag gegaan met de thema’s door deze te verbinden aan de bestaande lesinhoud en leerdoelen van de verschillende vakken die op het Globe College worden gegeven. Wederom werden de post-its uit de kast gehaald en werd er in kleine groepjes nagedacht over de verschillende onderwerpen die in vakken als biologie, techniek, drama en beeldende vorming worden behandeld. Hierdoor kwamen er al snel verschillende raakvlakken naar boven met de thema’s en de vragen die hierachter schuilen.

In deze tweede sessie zijn onze ideeën over de manier waarop Next Culture het onderwijsaanbod van het Globe College op een passende wijze kan verbreden en verdiepen een stuk concreter geworden. In een volgende stap willen wij meer docenten maar ook de leerlingen actief betrekken bij de ontwikkeling van het lesmateriaal. We zijn ontzettend benieuwd naar wat er in hun wereld speelt en hoe dit aan kan sluiten op de gekozen thematiek. Het team van Rotslab en SETUP zal binnenkort dan ook vaker opzoeken in het Globe College om kennis te maken met de leerlingen en hen te betrekken bij de ontwikkeling van het programma en de inrichting van de cultuurlabruimte.

Wordt vervolgd!